14/07/2020

Năm nay, nhờ chương trình tài trợ của chúng tôi, 26 trẻ em đã có thể đến các trường công lập ở Hà Nội. Các em ở 5 trường khác nhau (Phúc Xá, Phúc Tân, Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội, Nghĩa Dũng và Tân Ấp).

Mỗi tối sau giờ học, các em tham gia chương trình dạy kèm với các trợ giảng giúp các em trong các môn: Toán, Tiếng Anh, Tiếng...

14/07/2020

A successful school year despite the sanitary crisis

This year, thanks to our sponsorship program, 26 children were able to go to public schools in Hanoi. The children are in 5 different schools (Phúc xá, Phúc Tân, Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội, Nghĩa Dũng and Tân Ấp).

Every evening after school, the children join the tutoring pr...

14/07/2020

Une année scolaire réussie malgré la crise sanitaire 

Cette année, grâce à notre programme de parrainage, 26 enfants ont été scolarisés dans 5 écoles publiques à Hanoi (Phúc xá, Phúc Tân, Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội, Nghĩa Dũng and Tân Ấp). 

Chaque soir après l’école, les enfants ont accédé au programme de soutien scolaire avec...

10/07/2020

Virginie is 26 years old and has been living in Vietnam for a few months. After her Developmental Psychology studies for 4 years in France, she wished to work and support an NGO in Hanoi. 

We asked her a few questions to know more about her and her position in School on the Boat.

What are your hobbies? 

I think my favourite a...

10/07/2020

Virginie 26 tuổi và sống ở Việt Nam được vài tháng. Sau khi học Tâm lý học phát triển 4 năm ở Pháp, cô muốn làm việc và hỗ trợ một tổ chức phi chính phủ sau khi đến Hà Nội.

Chúng tôi đã hỏi cô ấy một vài câu hỏi để biết thêm về cô ấy và vị trí của cô trong School on the Boat.

Sở thích của bạn là gì?

Tôi nghĩ rằng hoạt động yê...

Please reload

ADRESSE

109 Nghĩa Dũng - Phúc Xá- Quận Ba Đình

Hanoi

 

OUVERTURE DU BUREAU

 

FROM MONDAY TO FRIDAY
10H00 - 19H00

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER ! 

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

©2017 - Julien Sanchez

2020 - Lucie Ferro